METODOLOGIA

- Partint d'aquests dos principis, YAPA CONSULTING desenvolupa accions formatives PARTICIPATIVES i ADAPTADES a la realitat i les necessitats concretes de cada client.


- La nostra metodologia pedagògica està orientada a anar “més enllà” de la mera aportació de coneixements teòrics i buscar aconseguir els següents objectius, aconseguint així una millora real de l'acompliment dels participants:

> Conscienciar-los de la necessitat de millorar.

> Implicar-los en el desenvolupament del seu propi aprenentatge.

> Comprometre'ls en la posada en pràctica dels continguts compartits.

 

- Per això, en les nostres activitats utilitzem les següents eines metodològiques:

> Exercicis d'acte avaluació que ajudin els participants a descobrir per si sols les seves àrees a perfeccionar.

> Treballs individuals que possibilitin incrementar la seva capacitat d'anàlisi i presa de decisions.

> Treballs en grup que permetin intercanviar i contrastar diferents punts de vista

> Filmació de situacions que reflecteixin la seva actuació quotidiana i permetin assajar els mètodes proposats.

> Plans d'acció que facilitin la implementació del treballat.

- Segons la modalitat de delivery distingim:


- Actuacions In Company: Adaptem els continguts de cada acció formativa a les característiques i necessitats particulars dels participants (grups de màxim 12 persones). D'aquesta manera s'accelera la transferència al seu dia a dia i l'impacte de la formació és més potent i immediat.

 

- Convocatòries obertes: La nostra oferta respon a les necessitats més habituals que, a través de la nostra experiència, presenten els recursos humans de les empreses actuals. Consulti el nostre calendari d'accions formatives obertes genèriques.