GESTIÓN DE LAS BONIFICACIONES DE LA FUNDAE (FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, ex-TRIPARTITA)

YAPA CONSULTING, actuant com a Entitat Organitzadora o com a Gestor Extern, ho tramita amb l’autorització de l’empresa per l’aplicatiu o per la signatura d’un "Contrato de Encomienda" (modelo oficial).

     a) Quines accions formatives (AF) es bonifiquen?:

Tota aquella formació dirigida a l’adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals dels treballadors, relacionada amb l’activitat empresarial i una durada general superior a 2 hores lectives. P.e.: tècnica, informàtica, idiomes, habilitats interpersonals, prevenció de riscs laborals, etc. Pot ser impartida u organitzada per la mateixa empresa o contractada a un extern, i amb qualsevol modalitat d’impartició (presencial, teleformació, a distància o mixta).

     b) Quins treballadors  poden participar en AF bonificades  formació de demanda?:

Els treballadors assalariats que presten els seus serveis en empreses (inclosos al Règim General de la Seguretat Social). També els treballadors fixes discontinus en els períodes de no ocupació, els que accedeixen  a situació d’atur i estiguin en període formatiu i els afectats per expedient de regulació d’ocupació.

     c) Quin és el crèdit de  bonificacions atorgat?:

L’import resultarà d’aplicar a la quantia ingressada durant l’any anterior en concepte de quota de formació professional, el percentatge de bonificació establert segons el tamany de l’empresa. P.e. per 7 treballadors seria d’uns 850€ i per 40 uns 6.300€. A les empreses de 1 a 5 treballadors se’ls garanteixen 420€/anuals. Si no es sol·licita en l’exercici corresponent, la suma es perd, no s’acumula per l’exercici següent.

     d) Com s’aplica el crèdit de  bonificacions atorgat?:

L’empresa utilitzarà el seu crèdit per formar els treballadors que vulgui, respectant els costos per participant i hora de formació màxims: 13€ per a formació presencial de nivell superior, 9€ per a formació presencial de nivell bàsic i 7’5€ per a teleformació.

     e) Com s’apliquen les bonificacions?:

A través d’un descompte directe en el butlletí de cotització de la Seguretat Social del mes en el qual s’hagi finalitzat la formació o abans del 20 de desembre del mateix exercici (sistema RED: segment EDTCA80 casella 763, TC normalitzat: casella 601 butlletí TC1 complementari).

     f) Quines obligacions han de complir les empreses beneficiàries?:

1) Identificar en compte separat o epígraf específic de la seva comptabilitat, sota la denominació de "formació professional per a l'ocupació”, totes les despeses de les accions formatives i permisos individuals de formació. 2) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i control de les administracions competents. 3) Custodiar la documentació del control d'assistència diari. 4) Garantir la gratuïtat de les accions. 5) Trobar-se l'empresa al corrent de pagament front Agencia Tributari i Seguretat Social. 6) Les empreses seran directament responsables dels incompliments anteriors, encara quan contractin la impartició o la gestió de la formació.

     g) Quins requisits han de complir les empreses abans d’aplicar les bonificacions?:

Abans de realitzar la formació, informar a la Representació Legal dels Treballadors i comunicar el seu inici, després comunicar la finalització de la formació realitzada.

     h) Com es calcula el cofinançament privat?:

Les empreses han de participar en el finançament dels costos de formació en una quantia mínima segons el seu tamany (del 10 al 40%). Aquesta aportació privada es constitueix per la diferència entre el cost total de la formació i la bonificació aplicada. Els costos salarials dels treballadors que reben formació en jornada laboral dels participants computen com a cofinançament privat exigible.

     i) Quins costos es poden finançar?:

Per cada grup o AF es determinaran els costos directes o d’impartició (retribució del formador, equips tecnològics, mitjans i materials didàctics, bens consumibles, superfícies d’impartició, assegurança d’accidents dels participants, transport-manutenció i allotjament de participants i formadors), els costos associats o d’organització (personal, instal·lacions, material i d’altres associats a la gestió, inferiors als 25% dels anteriors) i els costos de personal (no són bonificables directament).